Vedtægter
Dansk Politihundeforening Vordingborg afdeling


§ 1


Foreningens navn er: DANSK POLITIHUNDEFORENING VORDINGBORG AFDELING.

Foreningen er stiftet den 1. december 1935 under navnet Politihundeforeningen for Vordingborg og omegn.

Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune.

§ 2


Foreningens formål er:

- at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse indenfor politiets arbejde og blandt civile medlemmer.

- at lade foretage kåringer af civile hunde.

- at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.

- at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger.

- at skabe mulighed for, at medlemmer kan træne deres hunde på dertil egnede pladser.

§ 3


Medlemskab:

Ethvert medlem, såvel aktiv som passiv, skal være landsforeningsmedlem i Dansk Politihundeforening, og betale den til enhver tid gældende kontingent til landsforeningen jf. landsforeningsvedtægternes §§ 3 og 10.

Som medlemmer kan optages personer, der må anses for at kunne medvirke til fremme af foreningens arbejde i henhold til § 2.

Anmodning om medlemskab skal videresendes til hovedbestyrelsen for Dansk Politihundeforening eventuelt med en udtalelse, samt ledsaget af gældende kontingent.

Medlemskabet er betinget af, at der på forlangende fremlægges en straffeattest for lokalforeningen.

Optagelse kan nægtes, såfremt et af de i § 5 nævnte forhold foreligger. I så fald tilbagebetales kontingentet.

Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktivt forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører eller dommer, og de har ingen stemmeret i foreningens anliggender.

Bestyrelsen kan til generalforsamlingen indstille medlemmer, der har vist politihundesagen særlig interesse, til udnævnelse som lokale æresmedlemmer.

Udnævnelsen kræver enstemmig generalforsamlingsbeslutning.

Alle medlemmer får tilsendt et medlemsblad udgivet af Dansk Politihundeforening.

Nye medlemmer samt medlemmer med bopælsforandring kan efter ønske tilsluttes en lokalafdeling inden for området.

Øvrig overflytning til anden lokalafdeling kan kun ske ved årsskifte, såfremt der foreligger godkendelse fra de berørte lokalafdelinger. I tilfælde af uenighed sendes sagen til områdelederen for mægling jf. landsforeningsvedtægternes § 3.

§ 4


Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 3 måneder før regnskabets afslutning til lokalafdelingen, der videresender udmeldelsen til hovedkassereren jf. landsforeningsvedtægternes § 3.

§ 5


Eksklusion:

Medlemmer, der forsætligt modarbejder foreningens formål eller før/efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde, eller i et sådant forhold, at hans forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan idømmes karantæne eller eksklusion af hovedbestyrelsen.

Eksklusionen kan af det pågældende medlem indankes for repræsentantskabet, hvis afgørelse er endelig.

Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning mv. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for øvrige medlemmer, kan af lokalafdelingen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil 6 måneder.

Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.

§ 6


Kontingent:

Kontingentet - som indeholder gældende kontingent til landsforeningen - fastsættes hvert år af generalforsamlingen, både for aktive og passive medlemmer.

Ved evt. forhøjelse af kontingentet til landsforeningen, vil denne forhøjelse automatisk forhøje medlemskontingentet i lokalafdelingen med et tilsvarende beløb ved følgende kontingentopkrævning.

Det årlige kontingent opkræves af kassereren ved udsendelse af girokort primo december til betaling INDEN 1. februar.

Kontingentrestance ud over 2 måneder til lokalafdelingen medfører fortabelse af medlemsretten jf. landsforeningsvedtægternes § 10.

Slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

Genoptagelse i foreningen af slettede medlemmer som følge af kontingentrestance kan kun finde sted mod betaling af restancen og de dermed påløbne udgifter, og den genindmeldte betragtes da som nyt medlem.

Familierabat i kontingentet ydes i kontingentdelen for lokalforeningen, idet alle aktive og passive medlemmer skal være medlemmer af landsforeningen og betale det til enhver tid gældende kontingent til landsforeningen jf. landsforeningsvedtægternes §§ 3 og 10.

§ 7


Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det reviderede regnskab forelægges hvert år den ordinære generalforsamling.

Revisoren kan til enhver tid efterse kassebeholdningen og foreningens regnskabsbøger.

Revisoren skal mindst 1 gang årligt revidere regnskabet.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8


Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i marts måned.

Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftligt med mindst 4 ugers varsel, evt. gennem foreningsbladet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent

2: Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde.

3: Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge/ansvarsfritagelse).

4: Indkomne forslag.

5: Fastsættelse af kontingent.

6: Valg

a. valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, som afgår de lige år.

b. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, som afgår de ulige år.

c. valg af revisor.

d. valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

e. valg af 1 revisorsuppleant.

7: EventueltFormand, bestyrelsesmedlemmer samt revisor vælges for 2 år.

Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant vælges for 1 år.Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes såfremt 2/5 af foreningens aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Andre spørgsmål kan ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling, der indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 2 ugers varsel.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal bortset fra de paragraffer, der omhandler "vedtægtsændringer", hvortil kræves flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer, samt "ophævelse af foreningen", hvortil kræves 3/4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer.

Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1 aktivt medlem fremsætter ønske herom.

Hvert aktivt medlem kan møde med fuldmagt for yderligere eet aktivt medlem.

Ethvert mødende aktivt medlem har ret til at deltage i forhandlingerne.

§ 9


Foreningens bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, deraf 1 formand, 1 kasserer og 1 sekretær.

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling, og afgår med skiftevis 3 medlemmer de lige år og 2 medlemmer de ulige år.

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen på lige år.

Øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstitution i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede på indkaldt bestyrelsesmøde.

Udebliver 1 bestyrelsesmedlem 3 på hinanden følgende gange fra bestyrelsesmøder uden at melde lovligt forfald, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes.

Der føres en forhandlingsprotokol over alt hvad der forhandles om på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. Forhandlingsprotokollen kan forlanges oplæst på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er ulønnet.

Den administrerer foreningens midler, for hvis tilstedeværelse bestyrelsen er solidarisk ansvarlige.

Kassereren er alene ansvarlig for foreningens økonomi.

Bestyrelsen alene har fuldmagt og ret til at tegne på foreningens vegne, og fører alle forhandlinger foreningen vedrørende.

§ 10


Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer for at have gyldighed.

Opnås der ikke mindst 2/3 stemmeflertal for det stillede ændringsforslag, bortfalder dette.

Vedtægtsændringer skal godkendes af hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening.

Vedtægtsændringer og kontingent til landsforeningen vedtaget på Dansk Politihundeforenings repræsentantskabsmøde er gældende, uden først at være vedtaget på en lokalforeningsgeneralforsamling.

§ 11


Foreningens ophævelse:

Forslag til ophævelse af foreningen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen til en ordinær generalforsamling.

Bestemmelse om ophævelse af foreningen kan kun træffes når mindst 3/4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer for en ophævelse. Afstemningen skal være skriftlig.

Bestemmelse om foreningens ophævelse kan dog træffes på en ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal blandt de på den ekstraordinære generalforsamling tilstedeværende stemmer, når en sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes umiddelbart efter at der på en ordinær generalforsamling har været stemmeflertal for en ophævelse af foreningen, uden at der dog har foreligget det krævede stemmeflertal.

En vedtagelse af ophævelse af foreningen skal være ledsaget af en bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, der dog kun må anvendes i hundesportens eller beslægtede formåls tjeneste.

Heromhandlende vedtægter for Dansk Politihundeforening Vordingborg afdeling vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 1994.

Vedtægterne godkendt af Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse.Bestyrelsen

Dansk Politihundeforening

Vordingborg afdeling den 15. marts 1994

Velkommen

Brugernavn:

Kodeord:


Husk mig

[ ]
[ ]

Maj 2022

Ingen begivenheder denne måned.

MTOTFLS


1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Begivenheds-forklaring

Officielle konkurrencer
Samarbejds konkurrencer
Lydighedshold
Medlemsmøder
Sociale arrangementer
Lokale konkurrencer

Kommende Begivenheder

Ingen Snarligt kommende Begivenheder